วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

2,884 สาเหตุของผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไอเรื้อรัง และผล CXR อยู่ในเกณฑ์ปกติ

หลายครั้งที่พบผู้ป่วยมาด้วยอาการไอเรื้อรัง แต่ผล CXR อยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งอาจคิดถึงสาเหตุดังต่อไปนี้ครับ
Intrathoracic
-Chronic obstructive pulmonary disease    
-Bronchial asthma        
-Central bronchial carcinoma  
-Endobronchial tuberculosis
-Bronchiectasis
-Left heart failure
-Interstitial lung disease
-Cystic fibrosis

Extrathoracic 
-Postnasal drip
-Gastroesophageal reflux
-Drug therapy (e.g., ACE inhibitors)

Ref: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  Chronic Obstructive Pulmonary Disease  โดยแพทย์หญิงนภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น