วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

2,907 เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะที่มีหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด (empyema thoracic)

บางครั้งพบผู้ป่วยที่มาด้วยมีน้ำในเยื่อหุ้มปอด ในกรณีที่เป็นน้ำในช่องปอดที่เกิดร่วมกับปอดอักเสบ (parapneumonic effusion) จะแยกจากการมีหนองในช่องเยื่อหุ้มปอดสามารุถใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการช่วยแยก
1. ลักษณะน้ำเป็นหนอง ในบางอ้างอิงดูที่ WBC มากกว่า 50,000 cells/µL.
2. พบเชื้อในน้ำเจาะปอดโดยการย้อมสีแกรมหรือการเพาะเชื้อ
3. ข้อมูลด้านชีวเคมี
โดยมี pH น้อยกว่า 7.10 (บางอ้างอิงใช้ 7.0) และการมี lactate dehydrogenase level (LDH) มากกว่า 1,000 IU/L หรือ  glucose level น้อยกว่า 40 mg/dL.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น