วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

2,893 Burch-Wartofsky-Score เพื่อประเมิน thyroid crisis

แบ่งคะแนนออกเป็น  4 หมวด ได้แก่ ไข้  อาการทางระบบประสาท  ระบบทางเดินอาหาร ระบบหลอดเลือดและหัวใจ และการมีหรือไม่มีปัจจัยชักนำ
โดยถ้า 45 คะแนนขึ้นไปมีความเป็นไปได้สูง, 25–44 น่าจะเป็น, ถ้าต่ำกว่า 25 ไม่น่าจะเป็น

1. อุณหภูมิ (การมีไข้) 
-น้อยกว่า 37.7 °C  5 คะแนน
-37.8 - 38.3 °C      10 คะแนน
-38.4 - 38.8 °C 15 คะแนน
-38.9 - 39.4 °C   20 คะแนน
-39.5 - 39.9 °C 25 คะแนน
-ตั้งแต่  40 °C 30 คะแนน

2. อาการทางระบบประสาท
-ไม่มี     0 คะแนน
-เล็กน้อย (กระสับกระส่าย)   10 คะแนน
-ปานกลาง (สับสนเฉียบพลัน, อาการทางจิตเวช, ภาวะง่วงซึมอย่างมาก)  20 คะแนน
-รุนแรง (ชัก, ไม่รู้สึกตัว) 30 คะแนน

3. อาการทางระบบทางเดินอาหาร-การทำงานของตับ
-ไม่มี      0 คะแนน
-ปานกลาง (ท้องเสีย คลื่นใส้อาเจียน)   10 คะแนน
-รุนแรง (ภาวะเหลืองที่ไม่สามารถอธิบายได้)    20 คะแนน

4. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
-มีภาวะหัวใจเต้นเร็ว
   90 - 109 / นาที 5 คะแนน
   110 - 119 / นาที 10 คะแนน
   120 - 129 / นาที 15 คะแนน
   130 - 139 / นาที 20 คะแนน
   ตั้งแต่ 140 / นาที 25 คะแนน
-ภาวะหัวใจล้มเหลว
   ไม่มี 0 คะแนน
   เล็กน้อย (ขาหรือเท้าบวม)   5 คะแนน
   ปานกลาง (มี crepitation ที่ชายปอดสองข้าง) 10 คะแนน
   รุนแรง (น้ำท่วมปอด)   15 คะแนน
-มี AF
   ไม่มี    0 คะแนน
    มี        10 คะแนน
ประวัติช่วยสนับสนุนหรือมีปัจจัยชักนำ
   ไม่มี    0 คะแนน
    มี       10 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น