วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

2,896 Early warning signs และ Modified early warning score (MEWS)

Early warning signs คือ การเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาและ/หรือต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกคน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงหรืออาการทรุดลง ที่อาจมีผลกระทบรุนแรง ถ้าการเฝ้าระวังมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองต่ออาการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างรวดเร็ว สามารถช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวะวิกฤติได้และปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวิตได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือเป็นการตรวจจับ sign ที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลง
ซึ่งมีเครื่องมือที่ช่วยประเมิน ที่ใช้บ่อยๆ และแพร่หลายทั่วโลก เช่น Modified early warning score (MEWS) เป็นแนวทางที่ใช้ง่ายในการช่วยให้แพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ได้ให้การช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว
โดยการประเมินระดับความรุนแรงของผู้ป่วยจากข้อมูลจากสรีระวิทยาของผู้ป่วย 5 อย่าง อันได้แก่ ความดันโลหิตตัวบน (systolic blood pressure), อัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate), อัตราการหายใจ (respiratory rate), อุณหภูมิร่างกาย (body temperature) และระดับความรู้สึกตัว (level of consciousness) โดยการประเมิน AVPU score ที่ประเมินว่าผู้ป่วย alert หรือมีปฏิกิริยาต่อ voice, pain หรือ unresponsive
การประเมินแลัวมีคะแนนตั้งแต่ห้าขึ้นไปพบว่ามีการเชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตหรือการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดของการประเมิน MEWS ได้จากลิ้งค์ด้านล่างครับ

Ref: http://www.gotoknow.org/posts/366886
http://en.wikipedia.org/wiki/Modified_early_warning_score

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น