วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

2,892 ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก ปีพ.ศ. 2557 (วันที่ 29 กันยายน ของทุกปี)

สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ได้กำหนดวันรณรงค์หัวใจโลก คือ วันที่ 29 กันยายน
ของทุกปี สำหรับประเด็นสาร (theme) ในปีนี้ (ค.ศ.2014) คือ
Join the global movement for better heart-healthy choices
Wherever you live, work and play

“ประสานด้วยใจ เดินหน้าไปกับโลกสากล เพื่อยังผลให้ หัวใจแข็งแรง”

โดยข้อมูลสถานการณ์องค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease, CVD) เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง เป็นฆาตกรอันดับหนึ่งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลก โดยพบว่าประชากรจำนวน 17.3 ล้านคน เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และจากการคาดการณ์ในปี 2030 นี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 23 ล้านคน แต่โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) พบว่าส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้โดยการแก้ไขที่ปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและการขาดการออกกำลังกายทางกายภาพ
ส่วนสถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556 พบว่าอัตราตายด้วยโรค หัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร 100,000 คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ. 2556 มีผู้เสียชีวิตด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวน 54,530 คน 
เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 150 คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน

อ้างอิงและอ่านต่อเพิ่มเติม:
โดย นิตยา พันธุเวทย์และ หทัยชนก ไชยวรรณ 
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น