วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

2,900 ข้อควรทราบเรื่องการให้ fresh frozen plasma (FFP)

-ขนาดสำหรับการให้เพื่อทดแทนทั่วๆ ไปคือ 10-20 มล/นน. ตัว 1 กก. บางอ้างอิง 10-15 มล/นน. ตัว 1 กก.
-อัตราการให้คือ 4-10 มล./นาที หรือเร็วเท่าที่ผู้ป่วยรับได้ เช่น 250 มล. ในเวลา 30-60 นาที แต่ไม่ควรให้แบบ free flow ยกเว้นขณะกู้ชีพ และห้ามให้นานกว่า 4 ชม./ถุง
-ให้ตรงตามหมู่ ABO แต่ไม่ต้องตรงหมู่เลือด Rh ของผู้ป่วย การให้จะใช้เวลาเตรียมประมาณ 30 นาที เพราะต้องละลายให้ได้ระดับ 37 องศาเซลเซียส ก่อนให้ผู้ป่วย
-ไม่ควรให้ด้วยข้อบ่งชี้อื่น เช่น เป็นสารน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณเลือด ใช้ทดแทนการมีอัลบูมินในเลือดต่ำ หรือให้ในกรณี coagulopathy ที่ไม่มีภาวะเลือดออกที่ชัดเจน
-ถ้าขอรับ FFP ไปแล้ว แต่ไม่ได้ให้ผู้ป่วย ควรส่งคืนธนาคารเลือดทันที เพราะสามารถเก็บที่อุณพภูมิ 2-6 องศาเซลเซียส และนำไปใช้ในผู้ป่วยในเวลา 24 ชม.

Ref: หนังสือภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น