วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

1,739 "Silent" Cerebral emboli may hasten progression of dementia

จาก Journal watch, medicine that matters
ผู้ป่วยซึ่งเป็น Alzheimer disease (AD) มักมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในสมอง ในการศึกษานี้ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยในประเทศอังกฤษ โดยการใช้ doppler ultrasonography เพื่อดูหลอดเลือดแดง middle cerebral เพื่อดูความชุกของการเกิดขึ้นเองของ emboli ในผู้ป่วยที่เป็น Alzheimer disease 84 คน และในผู้ป่วย vascular dementia 60 คน โดยทำทุก 6 เดือน เป็นเวลา 18 เดือน และประเมินการรับรู้ พฤติกรรม และภาวะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ จะได้รับการติดตามโดยเครื่องมือประเมินมาตรฐานเป็นเวลามากกว่า 2 ปี
การเกิดขึ้นเองของ emboli พบ 43 % ในผู้ป่วย Alzheimer disease และ 45 % ใน vascular dementia
คะแนนในทุกระดับของการประเมินแสดงให้เห็นว่ามีเสื่อมสภาพในผู้ป่วยที่มี emboli กว่าในผู้ที่ไม่มี และผลจาก emboli ต่อการดำเนินโรคของภาวะสมองเสื่อมจะคล้ายกันทั้งในผู้ป่วย Alzheimer disease และในผู้ป่วย vascular dementia
จากการประเมินด้วย the 30-point Mini-Mental State Examination พบว่าค่าเฉลี่ยลดลง 6.9 จุดในผู้ป่วยที่มี emboli และ 3.4 จุดในผู้ป่วยที่ไม่มี emboli
ส่วนใน The 70-point Alzheimer Disease Assessment Scale-Cognitive พบว่าค่าเฉลี่ยลดลง 15.4 จุดในผู้ป่วยที่มี emboliและ 6 จุดในผู้ป่วยที่ไม่มี emboli
มีผู้ป่วย Alzheimer disease จำนวนเล็กน้อยที่มีการตีบของหลอดเลือดดแดง internal carotid หรือมีโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนหน้านี้

อ้างอิง http://general-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/405/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น