วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

1,754 แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


สถาบันวิจัยวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
บรรณาธิการ
นายแพทย์สมเกียรติ โพธิสัตย์
จีราพร หิรัญรัตนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น