วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

1,767 The incremental relation between fasting glucose and glycosylated hemoglobin

จาก National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine
และ Journal watch, medicine that matters


บางครั้งผลของ HbA1c ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วย ในการศึกษานี้ผู้วิจัยจึงพยายามที่จะตรวจสอบว่า เชื้อชาติ ลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือการรับประทานยาจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง HbA1c และระดับน้ำตาลในพลาสมาหลังงดอาหาร (FPG) หรือไม่
โดยกลุ่มที่ศึกษามีจำนวน 12,500 คนจากทั่วโลก โดยเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, ผู้มีภาวะ impaired glucose tolerance หรือ impaired fasting glucose ซึ่งยังไม่ได้รับการรักษาด้วยอินซูลิน
ผลการศึกษา
-ที่ระดับ FPG ในช่วงระหว่าง 100 -162 mg/dL พบว่า FPG ที่เพิ่มขึ้น 18 ในมิลลิกรัม/เดซิลิตร มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของระดับ HbA1c เฉลี่ย 0.43 % ในผู้ป่วยที่ไม่ได้ประทานยา และ 0.26 % ในผู้ป่วยที่ได้รับประทานยา
-ที่ระดับ FPG มากกว่า 162 FPG พบว่า FPG ที่เพิ่มขึ้นจาก 18 ในมิลลิกรัม/เดซิลิตร มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของระดับ HbA1c เฉลี่ย 0.21% ในผู้ป่วยที่ไม่ได้ประทานยา และ 0.10 % ในผู้ป่วยที่ได้รับประทานยา
ในบทสรุปกล่าวว่า
มีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากระหว่าง HbA1c และ FPG ในภาวะที่ไม่สามาถควบคุมระดับน้ำตามได้ในระดับปานกลาง (FPG 100 -162 mg/dL) โดยไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์หรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ แต่เป็นผลจากความสัมพันธ์ที่เกิดจากการรับประทานยา (และให้ข้อมูลเพิ่มว่า ไม่มีผลกระทบจากชนิดยาที่รับประทาน (metformin หรือ sulfonylurea)
ในหัวข้อความเห็นได้กล่าวไว้ว่า เราทราบว่า HbA1c ได้รับผลจากโครงสร้างเฮโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง อายุเม็ดเลือดแดง และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด การศึกษานี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ว่าเมื่อ FPG เพิ่มขึ้นมากกว่า 162 mg / dL HbA1c มิได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากมาย เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของ FPG ในช่วงที่ต่ำกว่านี้ และที่ระดับใดก็ตามของ FPG พบว่า HbA1c มีแนวโน้มที่จะลดลงในผู้ป่วยที่รับประทานยาเมื่่อเปรียบเทียบกับการไม่ได้รักษา และสุดท้าย ได้ทราบว่าผลการวิจัยเหล่านี้นำไปใช้กับระดับน้ำตาลขณะอดอาหารและไม่สามารถใช้กับค่าเฉลี่ยของระดับน้ำตาล 24 ชั่วโมง

Ref: http://general-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/426/2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22323416?dopt=Abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น