วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

1,730 แนะนำเว็บไซต์ วารสาร​โลหิต​วิทยา​และ​เวชศาสตร​บริการ​โลหิต

แนะนำเว็บไซต์ วารสาร​โลหิต​วิทยา​และ​เวชศาสตร​บริการ​โลหิต
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

เป็นวารสารที่ออกที่ 3 เดือน (4 ฉบับต่อปี) เนื้อหาประกอบด้วย
-นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
-บทความฟื้นฟูวิชาการ (Literature review)
-รายงานผู้ป่วย (Case report)
-บทบรรณาธิการ (Editorial)
-บทวิจารณ์ผู้ป่วย (Case discussion)

ลิ้งค์เพื่อติดตามอ่าน http://www.tsh.or.th/journal1.php?year=2012

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น