วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

1,765 Severe muscle wasting increases mortality risk in patients with cirrhosis

จาก Journal watch, medicine that matters
การศึกษาวิจัยแบบ prospective cohort study ในผู้ป่วยโรคตับแข็ง 112 คน (ชาย 70%, อายุเฉลี่ย 54 ปี) ได้รับการประเมินเพื่อการปลูกถ่ายตับ คะแนนเฉลี่ยของ Model for End-stage Liver Disease (MELD) คือ 13 และ 89 % ของผู้ป่วยถูกแบ่งออกได้เป็น Child-Pugh Class B หรือ C
สาเหตุของโรคตับแข็งได้แก่ ตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสซี (29%), แอลกอฮอล์ (22%) และโรคของภูมิต้านทานต่อตนเอง (19%) ผู้วิจัยใช้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่กระดูกเอวระดับที่สาม (L3)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการในการปลูกถ่ายตับ เพื่อตรวจสอบดัชนีกล้ามเนื้อโครงร่าง (skeletal muscle index, SMI) ที่ระดับ L3, ภาวะที่มีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ (sarcopenia) นิยามคือการมีระดับมวลกล้ามเนื้อต่ำ โดย SMI เท่ากับ 52.4 cm2/m2 สำหรับผู้ชาย และ 38.5 cm2/m2 สำหรับผู้หญิง

ค่าเฉลี่ย (mean) SMI คือ 51 cm2/m2. ความชุกของการเกิดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อคือ 40% โดยมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ชายมากกว่า (p <0.001) และมีดัชนีมวลกายต่ำ (P = 0.003) สูงกว่าผู้ที่ไม่มีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ
การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับทั้ง Meld และ Child-Pugh scores ในการวิเคราะห์หลายตัวแปร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นอิสระกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ (hazard ratio, 2.21, P = 0.008), Child-Pugh score (HR, 1.85; P=0.04), และ MELD score (HR, 1.08; P=0.001) โดยผู้ป่วยที่มีที่มีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะดังกล่าว (p = 0.02)

อ้างอิง http://gastroenterology.jwatch.org/cgi/content/full/2012/323/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น