วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

1,745 Anxiety increases impulsivity in patients with mood disorders

จาก Journal watch, medicine that matters
การมีความวิตกกังวล (anxiety) ที่เกิดร่วมในโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder, BD) และโรคซึมเศร้า (unipolar major depressive disorder, MDD) มีความสัมพันธ์กับอาการที่แย่ลง ไม่ตอบสนองต่อการรักษาและอัตราการการฆ่าตัวสูงขึ้น
นักวิจัยได้ศึกษาพบว่าการมีความวิตกกังวลร่วมด้วยหรือการมีอาการวิตกกังวลจะทำใ้ห้เพิ่มภาวะขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง (impulsivity) ในผู้ป่วย 205 คนที่เป็น BD (อายุเฉลี่ย, 37 ปี เป็นเพศชาย 29 % ) และในผู้ป่วย 105 คนที่เป็น MDD (อายุเฉลี่ย 38 ปี เป็นเพศชาย30 % )
โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการสัมภาษณ์อย่างครอบคลุมเพื่อการวินิจฉัยทางจิตเวชและใช้แบบสอบถามคัดกรองประเมินอาการของความวิตกกังวลและภาวะขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง
โดยในกลุ่มของความวิตกกังวล โรคย่อยที่พบมากที่สุดคือโรคตื่นตระหนก (panic) และภาวะเครียดภายหลังได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ (post-traumatic stress disorder) ซึ่งพบได้ 59% ของผู้ป่วย BD และ 29% ของผู้ป่วย MDD
โดยในทั้งสองกลุ่มพบว่าผู้ที่มีปัญหาความวิตกกังวลมีนัยสำคัญมากกว่าภาวะขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง และภาวะขาดความสามารถในการควบคุมตนเองพบมากใน BD มากกว่า MDD ผู้ที่อายุน้อยจะมีระดับคะแนนของภาวะขาดความสามารถในการควบคุมตนเองมากว่าผู้ที่อายุมาก แต่ภาวะนี้ไม่มีความแตกต่างในทั้งสองเพศ
และพบว่าอาการวิตกกังวลกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (สภาวะวิตกกังวล หรือ state anxiety) ยังสัมพันธ์กับอาการขาดความสามารถในการควบคุมตนเองที่เพิ่มขึ้นทั้งใน BD และ MDD และสภาวะวิตกกังวลนี้จะเพิ่มระดับภาวะขาดความสามารถในการควบคุมตนเองใน MDD มากกว่า BD

แปลยังไงก็ยังงง สรุปคือ การศึกษานี้ช่วยยืนยันความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความวิตกกังวลและภาวะขาดความสามารถในการควบคุมตนเองในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ ในการวิเคราะห์ทั้งผู้ที่มีภาวะความวิตกกังวลและกำลังมีอาการของความวิตกกังวล 
ซึ่งแพทย์ควรจะระมัดระวังเกี่ยวกับการมีโรควิตกกังวลและอาการวิตกกังวลร่วมด้วย ในผู้ป่วย MDD หรือ BD และความน่าจะเป็นที่จะเกิดภาวะขาดความสามารถในการควบคุมตนเองและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่อันตราย

อ้่างอิงและอ่านต่อ http://psychiatry.jwatch.org/cgi/content/full/2012/409/3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น