วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

1,769 การศึกษาเรื่องการใช้ compression ultrasonography ในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่สงสัย DVT

A single compression ultrasound might safely rule out DVT in pregnant patients
จาก  British Medical Journal
และ Journal watch


เนื่องจากการตั้งครรภ์เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดดํามีการอุดตันจากลิ่มเลือด (venous thromboembolism) และหญิงตั้งครรภ์มักจะมีอาการที่คล้ายการเกิดหลอดเลือดดําส่วนลึกมีการอุดตัน (deep vein thrombosis, DVT) คือ ปวด บวม และกดเจ็บที่ขา ทำให้ระดับความสามารถในการสงสัยและความถูกต้องจากการตรวจร่างกายลดลง การวินิจฉัยผิดพลาดอาจก่อให้เกิดผลเสีย เช่นการได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดโดยไม่จำเป็น เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเลือดออก หรือผลลบลวงอาจทำให้ได้รับผลแทรกซ้อนต่อชีวิตจากการมีการอุดตันของหลอดเลือด แต่การตรวจวินิจฉัยบางอย่างไม่เหมาะสม เช่น ทารกอาจได้รับรังสี ส่วน D-dimer มักจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงตั้งครรภ์และลงลงในระหว่างสัปดาห์แรกหลังคลอด
จากการศึกษาแบบไปข้างหน้าในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดจำนวน 226 คน ที่ได้รับการส่งต่อมาเนื่องจากสงสัยว่าจะมีภาวะ DVT โดย 16 ถูกตัดออกเพราะสงสัยว่าจะมีการเกิด pulmonary embolism และอีก 22 คน จาก 210 คนที่เหลือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น DVT (10.5%) และมีอีกบางส่วนถูกตัดออก จนมีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ของการศึกษา 177 คน ซึ่งได้รับการทำอัลตร้าซาวด์โดยวิธีการกดที่หลอดเลือด (compression ultrasonography) เป็นจำนวน 1 ครั้ง โดยตรวจพบว่ามี 2 คน (1.1%) ที่เกิด DVT ระหว่างการติดตามในช่วงเวลา 3 เดือน
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอัตราของการเกิด DVT หลังการทำ compression ultrasonography ดังกล่าวไม่แตกต่างจากอุบัติการในหญิงที่ไม่ตั้งครรภ์คือ 1.3% ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการตรวจโดยวิธี compression ultrasonograph เพียงครั้งเดียวอาจจะมีความเพียงพอในการตัดภาวะ DVT ออกได้
แต่ในบทสรุปได้กล่าวว่า เนื่องจากมีข้อจำกัดของการศึกษา (อ่านรายะเอียดต่อตามลิ้งค์) จึงไม่อาจยืนยันผลการศึกษาได้อย่างมั่นใจ จึงควรจะมีการศึกษาเพื่อยืนยันผลนี้และประเมินวิธีการนี้ร่วมกับการประเมินความเป็นไปได้ทางคลินิกและการตรวจวัด D-dimer


Ref: http://www.bmj.com/content/344/bmj.e2635
http://firstwatch.jwatch.org/cgi/content/full/2012/425/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น