วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

1,771 Bariatric surgery versus intensive medical therapy in obese patients with diabetes

Original article 
N Engl J Med   April 26, 2012

เป็นการศึกษาแบบ randomized, nonblinded ที่ทำในสถาบันเดียว เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาแบบเข้มข้นเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาร่วมกับการผ่าตัด Roux-en-Y gastric bypass หรือการผ่าตัด sleeve gastrectomy ในผู้ป่วยโรคอ้วน 150 คน ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้ โดยมีจุดหมายคือให้ระดับ HbA1c เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 % ภายหลังรักษา 12 เดือน แต่มี 93 % ที่สามารถทำการศึกษาได้จนครบตามเวลา 12 เดือน
ผลการศึกษาพบว่า 
การควบคุมระดับน้ำตาลดีขึ้นในทั้งสามกลุ่ม การให้ยาร่วมกับการผ่าตัดสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีกว่าการใช้ยาอย่างเดียว โดยในผู้ที่ใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียวประสบความสำเร็จตามเกณฑ์ 12%, ในผู้ที่ทำ gastric bypass ร่วมด้วยสำเร็จ 42 % ในผู้ที่ทำ sleeve-gastrectomy ร่วมด้วยสำเร็จ 37 % โดยการลดลงของ HbA1c พบว่าลดลงมากกว่าในกลุ่ม gastric-bypass และ sleeve-gastrectomy ตามลำดับ และการลดลงของน้ำหนักก็ให้ผลคล้ายกันคือ ลดลงมากกว่าในกลุ่ม gastric-bypass และ sleeve-gastrectomy ตามลำดับ และพบว่า The index for homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) ดีขึ้นในกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดร่วมด้วยทั้งสองกลุ่ม  และผู้วิจัยได้ให้ความเห็นว่าการศึกษาเพิ่มมีความจำเป็นเพื่อยืนยันผลการศึกษาในครั้งนี้


Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1200225

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น