วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

นำเสนอผลการศึกษาวิจัย การเข้าสืบค้นข้อมูลเว็บไซต์ครับ

วันนี้ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยเสร็จเรียบร้อยด้วยความราบรื่น และขอขอบคุณราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ อาจารย์ผู้ดำเนินรายการ ผู้ที่เข้ารับฟัง ตากล้องที่ช่วยเก็บภาพให้ จึงขอนำบทคัดย่อมาลงไว้ เพราะเป็นข้อมูลจากการสอบถามผ่านผู้ที่เข้ามาสืบค้นในเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต้องขอขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยตอบ แบบสอบถามจนการศึกษาวิจัยสำเร็จได้ด้วยดี) และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาให้ทราบด้วยครับ

Results of Medical Information Development by Online Technology
Background:  The development of a medical website - Phimaimedicine.blogspot.com (now: Phimaimedicine.org) - has been created to provide medical knowledge and information for physicians and public health personnel. With the continuous increase of website visitors and page viewers, a research 
study was conducted for the rate of using website, characteristics of website visit, advantages, 
and applications, including suggestions and opinions for the website.  
Methods:  The collection of statistics was done from the website - Histats.com - during  the 
first year of  study (September 2009 - August 2010) compared with the second year 
(September 2010 - August 2011) among website visitors and page viewers. Also, a 
descriptive study was performed by using questionnaires during September 2011.  
Results:  There were a total of 50,231 website visitors and 99,059 page viewers in the first 
year, with an increasing number to 225,545 website visitors (449%) and 355,776 page 
viewers (359%) in the second year. The results showed a good level of satisfaction (84.86 %),
with great advantages of medical website for all investigation (mean=3.98) including  
manuals and guidelines for patient diagnosis/management, better knowledge for teaching and 
research, believable, full references, and continually updated. Importantly, the website was 
praised as a good source of continuous medical information, interesting, and thankful for 
website creating, However, it was advised to set the category by subject, enhance some 
contents, add tools for easy search, and continually update website.  
Conclusion:  The medical website - Phimaimedicine.blogspot.com – continually has an 
increasing number of website visitors and page viewers following the high level of 
satisfaction as an advantage medical website, good level for all investigation including 
manuals and guidelines for patient diagnosis/management, better knowledge for teaching and 
research, believable, full references, and continually updated. If the development is 
continued, it will be an advantage website for physicians, public health personnel and general 
public as a whole.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น