วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

1,751 El Escorial criteria for the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis (ALS)

พบผู้ป่วยที่สงสัย Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) จึงสืบค้นแนวทางการวินิจฉัย พบดังนี้ครับ

เกณฑ์การวินิจฉัย ของ El Escorial
A. ประกอบด้วย
1. มีหลักฐานของการเสื่อมสลายที่เป็นลักษณะ lower motor neuron (LMN) โดยลักษณะทางคลินิก สรีรวิทยาไฟฟ้า (electrophysiological) หรือการตรวจพยาธิวิทยาของระบบประสาท (neuropathologic)
2. มีหลักฐานของการเสื่อมสลายที่เป็นลักษณะ upper motor neuron (UMN) จากการตรวจทางคลินิก และ
3. มีการดำเนินโรคที่มากขึ้นของอาการหรืออาการแสดงภายในตำแหน่งหรือตำแหน่งอื่น โดยได้้ข้อมูลจากประวัติหรือการตรวจร่างกาย ร่วมกับ
B. โดยไม่มี
1. หลักฐานสรีรวิทยาไฟฟ้าและลักษณะทางพยาธิวิทยาของขบวนการโรคอื่นที่สามารถอธิบายลักษณะของการเสื่อมสลายที่เป็นลักษณะ lower motor neuron (LMN) และหรือ upper motor neuron (LMN)
2. การตรวจทางด้าน imaging ของระบบประสาทมีหลักฐานของขบวนการโรคอื่นที่สามารถอธิบายลักษณะทางคลินิกและลักษณะของสรีรวิทยาไฟฟ้า

การแบ่งลักษณะของวินิจฉัย
-Clinically Definite ALS
มีหลักฐานทางคลินิกอย่างเดียวโดยมี UMN ตลอดจนอาการแสดงของ LMN ในสามตำแหน่ง
-Clinically Probable ALS
มีหลักฐานทางคลินิกอย่างเดียวโดยมีอาการแสดงของ UMN และ LMN อย่างน้อย 2 ตำแหน่ง ร่วมกับอาการแสดงบางอย่างของ UMN ซึ่งต้องอยู่เหนือต่ออาการแสดงของ LMN
-Clinically Probable - Laboratory-supported ALS เมื่อมีอาการแสดงทางคลินิกของ UMN และ LMN เพียง 1 ตำแหน่ง หรือเมื่อมีอาการแสดงของ  UMN อย่างเดียวในหนึ่งตำแหน่ง  และอาการแสดงของ LMN โดยเกณฑ์ของ EMG ที่มีอย่างน้อย 2 ระยางค์ร่วมกับการตรวจด้าย imaging และการตรวจทางห้องปฎิบัติการคลินิกสามารถตัดแยกโรคอื่นออกไป
-Clinically Possible ALS เมื่ออาการแสดงทางคลินิกของ UMN และ LMN พบร่วมกันเพียง 1 ตำแหน่ง หรือพบเพียงอาการแสดงของ UMN อย่างดียวตั้งแต่ 2 ตำแหน่งขึ้นไป หรืออาการแสดง LMN ที่พบเหนือต่อ UMN และการวินิจฉัย Clinically Probable - Laboratory-supported ไม่สามารถพิสูจน์ได้จากลักษณะทางคลินิกและการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้า การตรวจทางด้านสรีรวิทยาของระบบประสาท การตรวจด้าน imaging ของระบบประสาทหรือการศึกษาทางห้องปฏิบัติการคลินิก และไม่มีการวินิจฉัยอื่นที่เข้าได้มากกว่า
-Clinically Suspected ALS เป็นกลุ่มอาการของ LMN ล้วนๆ โดยที่การวินิจฉัยของ ALS อาจจะไม่เพียงพอบางที่จะรวมผู้ป่วยเข้าในการศึกษาวิจัย ดังนั้นการแบ่งประเภทนี้จะถูกลบจากเกณฑ์การวินิจฉัยของ Escorial El ที่ปรับปรุงใหม่

Ref: http://www.medicalcriteria.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=54%3Aneuroals&catid=64%3Aneurology&Itemid=80&lang=en

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น