วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

1,743 Red blood cell transfusion: A clinical practice guideline from the AABB

Clinical guidelines
Annals of internal medicine
March 26, 2012

แต่ละปีมีการใช้ red blood cells (RBCs) 85 ล้านยูนิต แนวทางการให้มีความหลากหลาย ABBB (American association of blood blanks) ได้พัฒนาแนวทางเพื่อให้คำแนะนำในการให้โดยพิจารณาจากระดับความเข้มข้นของระดับฮีโมโกลบินที่เหมาะสมและตัวแปลทางคลินิก เพื่อให้เกิดการใหลเวียนและการทำงานของร่างกายที่เป็นปกติ
วิธีการคือ เป็นการทบทวนอย่างเป็นระบบจากวรรณกรรมโดยใช้การทดลองทางคลินิกแบบสุ่มเพื่อประเมินเกณฑ์ในการให้ RBCs โดยสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี 1950 - เดือนกุมภาพันธ์ 2011 และไม่จำกัดภาษา โดยตรวจสอบสัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการให้ RBCและจำนวนของยูนิตเพื่อดูผลที่เกิดจากการการให้เลือดแบบ restrictive transfusion (เป็นการให้เมื่อมีอาการของภาวะซีดหรือแพทย์เป็นผู้ตัดสินใจโดย Hb มักน้อยกว่า 8 g/deciliter) โดยดูทั้งอัตราการเสียชีวิต การมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยไม่เสียชีวิต เหตุการณ์ด้านหัวใจ การมีน้ำท่วมปอด การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ไตวาย การติดเชื้อ การมีเลือดออก ภาวะสับสน การคืนกลับของการทำงานของร่างกาย และระยะเวลาในการนอน รพ.
โดยมีคำแนะนำสามารถสรุปได้ดังนี้
คำแนะนำที่ 1 แนะนำให้ระดับ Hb ที่ 7-8 g/deciliter ในผู้ป่วยที่นอน รพ. ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ (น้ำหนักคำแนะนำระดับดี คุณภาพหลักฐานระดับสูง)
คำแนะนำที่ 2 ถ้าผู้ป่วยมีโรคหัวใจและหลอดเลือดพิจารณาให้เมื่อมีอาการหรือ Hb น้อยกว่า 8 g/deciliter (น้ำหนักคำแนะนำระดับอ่อน คุณภาพหลักฐานระดับปานกลาง)
คำแนะนำที่ 3 ไม่สามารถแนะนำหรือคัดค้านในการให้เลือดแบบ liberal (เป็นการให้ที่ค่อนข้างมาก โดยระดับ Hb มักอยู่ที่ 10 g/deciliter) ในผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ร่วมกับมีกลุ่มโรคหลอดเลือดโคโรนารี่เฉียบพลัน (น้ำหนักคำแนะนำยังไม่ชัดเจน คุณภาพหลักฐานระดับต่ำ)
คำแนะนำที่ 4 แนะนำว่าการตัดสินใจพิจารณาจากอาการของผู้ป่วยรวมถึงระดับ Hb (น้ำหนักคำแนะนำยังไม่ชัดเจน คุณภาพหลักฐานระดับต่ำ)

อ้างอิงและอ่านต่อ: http://www.annals.org/content/early/2012/03/26/0003-4819-156-12-201206190-00429?aimhp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น