วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

1,734 How much does metformin lower HbA1c level?

การศึกษาวิจัยโดยใช้วิธี meta-analysis จากการทดลองแบบสุ่ม 35 การศึกษา เพื่อดูว่า metformin จะสามารถลดระดับ glycosylated hemoglobin (HbA1c) ได้เท่าไรหลังจากให้การรักษาแลัว 12 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบดังนี้

-การใช้ยา metformin อย่างเดียว เปรียบเทียบกับ placebo (หรือไม่ได้รับการรักษาด้วยยา) พบว่าลดได้ 1.1 %
-การให้ metformin + ยารับประทานชนิดอื่น เปรียบเทียบยาชนิดนั้นๆ เพียงอย่างเดียว พบว่าการให้ metformin ร่วมด้วยลดได้ 1.0%
-การให้ metformin +  อินซูลิน เปรียบเทียบกับอินซูลินอย่างเดียว พบว่าการให้ metformin ร่วมด้วยลดได้ 0.8% ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนในผู้ป่วยที่มีอินซูลินชนิดที่ 1 พบว่าการให้ metformin ร่วมด้วยไม่มีผลในการลด HbA1c
-ในการเปรียบเทียบระหว่างยา metformin ขนาดต่ำและขนาดสูง (1000 เทียบกับ 2000 มก. ต่อวัน) พบว่าการให้ขนาดสูงลด HbA1c ได้มากกว่าการให้ในขนาดต่ำ 0.3%


ส่วนในแนวทางเวชปฏิบัตสำหรับโรคเบาหวาน พศ. 2554 เขียนไว้ว่าการให้ยา metformin สามารถลดระดับ HbA1c ได้ 1-2 %

Ref: http://general-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/403/3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น