วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552

33. Parenteral nutrition (PN)

ชาย 74 ปี หลังผ่าตัด ได้สารน้ำ สารน้ำที่เห็นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
Parenteral nutrition [PN] การให้เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่เกิดจากภาวะขาดสารอาหาร จากการที่ไม่สามารถรับประทานได้ทางปากหรือผ่านทาง GI tract หรือรับประทานได้ไม่พียงพอ ข้อบ่งชี้ที่พบบ่อยเช่น short gut syndrome, high-output fistula, prolonged ileus, or bowel obstruction
ประกอบด้วย: water and electrolytes; glucose, amino acids, and lipids; essential vitamins, minerals and trace elements อาจให้รวมกันหรือแยกกันให้ เมื่อก่อน lipid emulsions แต่ปัจจุบันสามารถให้ร่วมกันระหว่าง glucose, proteins และ lipids [ถ้ามีทุกอย่างครบก็เรียกว่า total parenteral nutrition (TPN)

Complication: bacterial infection, เพิ่มความเสียงของการติดเชื้อจากการใส่สายหรือเครื่องมือ มักเป็นการติดเชื้อจากแบคทีเรีย รองลงมาเป็นเชื้อรา อาจเกิด liver failure เนื่องจากการมี fatty liver ซึ่งมักเกิดจากการให้กลูโคสความเข้มข้นสูง. อื่น ๆที่อาจพบได้ ได้แก่ venous thrombosis ที่พบน้อยมากเช่น priapism ซึ่งทั้งสองเกิดเนื่องมาจากการให้สารที่เป็นไขมัน
ผู้ป่วยได้รับการให้ผ่าน Port ตรงผนังหน้าอกด้านซ้าย

1 ความคิดเห็น: