วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

50. Methotrexate - Chloroquine phosphate

ผู้ป่วยหญิง Underlying rheumatoid arthritis มาตรวจรับยา มี order ดังนี้ มีวิธีการ F/U side effect ของยาอย่างไรบ้าง
Methotrexate
-
Major toxic effects เช่น hepatic, pulmonary, renal และ bone marrow abnormalities ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
- Minor toxic effects เช่น stomatitis, malaise, nausea, diarrhea, headaches และ mild alopeciaพบได้บ่อยและตอบสนองดีต่อการให้ folate supplementation
ตาราง Monitor การใช้ methotrexate


-CrCl น้อยกว่า 50 ml/min เป็นข้อห้ามของการใช้ยานี้
-จากเหตุผลดังกล่าวข้างตันจึงควรมีการให้ Folic acid ร่วมด้วย dose คือ 1 mg./day และการให้ใน low dose เช่นนี้พบว่าไม่มีผลรบกวนประสิทธิภาพของ methotrexate
-นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดว่าเมื่อใดต้องทำ liver Bx. การดู MCV ว่าเมื่อไรจะหยุดยาด้วย
อ่านเพิ่ม [เขียนได้ดี ]http://www.aafp.org/afp/20001001/1607.html
Chloroquine phosphate : ตรวจ CBC เป็นช่วง เช่น ที่ 1, 3, 6 เดือนหลังเริ่มยา หลังจากนั้นอาจห่างขึ้นได้ อาจเป็นปีละ 1 - 2 ครั้ง, ตรวจดู muscular weakness, Eye examination ทุก 3 - 6 เดือน [บางแนวทางทุก 6 - 12 เดือน ]

2 ความคิดเห็น:

  1. ก็ต้อง follow up LFT กับ CBC ในกรณี MTX
    แต่ case ให้ folic ด้วย ใช่ไหมจ๊ะ คงลืมพิมพ์

    ส่วน chloroquine ก็ ต้อง ตรวจตา ปีละครั้ง ละมั้ง จ๊ะ

    ตอบลบ
  2. MTX AST ALT มี hepatitis ได้ แต่ป้องกันได้โดยการให้ folic acid

    ตอบลบ