วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

3. U wave/Hypokalemia

ผู้ป่วยชาย 65 ปีมาด้วยอ่อนเพลีย เดินไม่ไหว ไม่มีไข้ EKG ดังนี้ มีผิดปกติอะไรครับ เจอได้ในภาวะอะไรบ้างเน้นใกล้ๆ
U wave จะเกิดตามหลัง T wave จะมีลักษณะหัวตั้ง สูงประมาณ 5 - 50 %ของความสูงของ T wave เห็นชัดใน lead V2 และ V3 โดยอาจจะสูงได้ถึง 2 มม.[0.2 mV] กลไกการเกิดยังไม่ชัดเจนแต่อาจเนื่องมาจาก repolarization ที่ไม่สมบูรณ์ของ ventricleในส่วนท้ายของ action potential หรืออาจเกิดจาก repolarization ของ Purkinje systemU wave พบได้ใน hypokalemia, จากการได้รับ digitalis หรือจาก anti arrhythmic drug ต่าง ๆส่วนinverted U wave พบได้~ 1% ในประชากรทั่วไป และอาจพบใน HT, aortic หรือ mitral valve disease, right ventricular hypertrophy และ myocardial ischemia
progress case: 1 วัน หลังแก้ K+ จาก 2.3 เป็น 4.0 mEq/L ผล EKG เป็นดังนี้


1 ความคิดเห็น: