วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

508.Acute renal failure with lactic acidosis/suspect

หญิง 58 ปี DM, HT, DLP on ASA, meftormin, Glipizide, Enalapril, simvastatin ท้องเสีย รับประทานไม่ได้ 2 วัน มาด้วยเหนื่อยหอบ มากขึ้น, PE: Kussmaul breathing, drowsiness, H: regular, L: clear, ผล Lab เป็นดังนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นอธิบายได้อย่างไรบ้าง รักษาอย่างไร [DTX 134 mg% และมีค่า creatinine เดิมปกติ]


พบมี Wide anion gap metabolic acidosis โดย anion gap = 43( ค่าปกติของ anion gap = 6 -12 mEq/L ผู้ป่วยรับประทานยา metformin จึงทำให้คิดถึง lactic acidosis โดยคิดว่าสาเหตุอาจจะมาจากการมีท้องเสียร่วมกับการรับประทานไม่ได้แล้วเกิดมีภาวะขาดน้ำ ซึ่งการวินิจฉัยที่แน่นอน (definite diagnosis) ของภาวะ lactic acidosis คือ มี plasma lactate  มากกว่า 4-5 mEq/L ส่วนการรับประทาน enaril ถ้ามีภาวะขาดน้ำก็จะทำให้เกิดการทำงานของไตลดลงมากยิ่งขึ้น การมีระดับน้ำตาลไม่สูงและ serum ketone ขึ้นเล็กน้อยจึงคิดถึง diabetic ketoacidosis น้อย ส่วนการรักษาคงต้องแก้ไขภาวะ hyperkalemia ก่อน ซึ่งในผู้ป่วยพบว่า EKG มี T wave สูงขึ้น ร่วมกับการแก้เรื่อง acute renal failure รวมทั้งภาวะขาดน้ำ หยุดยาที่รับประทานทั้งหมดไว้ก่อน

http://www.fda.moph.go.th/apr/about/DrugBulletin6-2.pdf
http://www.thaiheartclinic.com/drugacei.asp

1 ความคิดเห็น:

 1. DDx Acute Renal Failure or Acute on TOP CKD

  Acute Diarrhea ทำให้ Hypovolemia+ยา Enaril ทำให้ Prerenal มากยิ่งขึ้น เกิด Metabolic acidosis จากทั้ง ARFและ Metformin

  Rx
  1. รักษา Hyper K ก่อน+I/O
  2. หยุดยาทุกตัว
  3. ประเมิน Volume Status+Try volume+/- CVP monitoring
  4. Hemodialysis ถ้ามี indication

  ตอบลบ