วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

505. Hyperemia eye in glaucoma

หญิง 65 ปีปวดศรีษะและตาซ้ายมา 10 วัน, No stiffneck, ตรวจตาเป็นดังนี้ คิดถึงอะไร ด้วยเหตุผลใด
จะเห็นว่าการเกิด Hyperemia จะออกมาจากบริเวณ limbus จะมี differential หลัก ๆ อยู่สองอย่างคือ glaucoma และ acute anterior uveitis (ดังในตาราง) ในผู้ป่วยพบว่าวัด intraocula pressure สูงที่ตาซ้ายเข้าได้กับ glaucoma


http://www.ebmedicine.net/topics.php?paction=showTopicSeg&topic_id=64&seg_id=1219

3 ความคิดเห็น:

 1. ลักษณธคล้าย Ciliary injection อาจเกิดจากโรคของตา และ ไม่ใช่โรคของตาเองก็ได้
  โรคของตาอาจเป็นที่ cornea, Anterior chamber or Ciliary body
  โรคที่ไม่ใช่โรคของตาโดยตรง ได้แก่ Giant cell arteritis, Episcleritis

  R/o Giant cell arteritis

  ตอบลบ
 2. ลักษณะ Red eye เป็น Ciliary injection >> conjunctival injection
  ถ้าโรคของตา ก็จะเป็น ได้ ตั้งแต่ cornea anterior chamber ciliary body
  ถ้าไม่ใช่โรคของตาโดยตรงก็ Giant cell arteritis Episcleritis

  ตอบลบ
 3. โรค common
  Glaucoma eg. AACG

  ตอบลบ