วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

509. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM)

หญิง 48 ปี เหนื่อยง่ายมากกว่า 1 ปี, PE: SEM Gr 4 left sternal border, CXR, Echo ( parasternal long axis view) เป็นดังนี้ จะคิดถึงอะไรดีครับ
การมีผนังหัวใจที่หนากว่า 4-6 มม. ของคนปกติ หรือมากกว่า 15 มม. หรือการมี septal / posterior wall (PW) ratio มากกว่า 1.3 ในคนที่ไม่มี HT และ มากกว่า 1.5 ในคนที่เป็น HTจะคิดถึง hypertrophic cardiomyopathy (HCM) และจะพบ anterior. mitral leaflet ในช่วง systolic [ systolic anterior motion (SAM)]  เคลื่อนเข้ามาใกล้กับ septumที่มีลํกษณะหนา (ดังภาพ)ทำให้เลือดผ่านไปทาง left ventricular outflow tract ได้น้อย จึงคิดถึง hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) ด้วย

1 ความคิดเห็น:

  1. cardiomegaly RV + LV + LA no PA congestion
    Echo = hypertrophy + arrhythmia?
    2 รูปล่าง = Systolic anterior motion ?
    Dx HOCM ddx ASD, VSD

    ตอบลบ