วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

515. Isoniazid prevention and hepatitis

ผู้ป่วยชาย 42 ปี บุคลากรทางการแพทย์ Tuberculin skin test: positive ได้รับ prophylaxis INH 300 mg/วัน อีก 2 สัปดาห์ต่อมาพบมีผลตรวจตับผิดปกติ SGOT 84 U/L, SGPT 136 U/L จะให้การดูแลรักษาต่ออย่างไรบ้าง

เรื่อง Tuberculin skin test มีการเขียนเยอะ แต่การดูแลเรื่อง hepatitis จาก INH ในกรณีให้เพื่อป้องกันเช่นกรณีนี้หายากมากๆ แม้แต่ของต่างประเทศ
 เท่าที่พอหาได้นะครับ

Treatment should be stopped and not resumed for any of these findings:
1. ALT > normal range when accompanied by symptoms of hepatitis, or
2. ALT > 3 X the upper limit of normal range in an asymptomatic person,
3. Serum bilirubin > normal range when accompanied by symptoms of hepatitis
4. Serum bilirubin > 2 X the upper limit of normal in an asymptomatic person.
After withholding treatment, LFT will be repeated weekly until ALT returns to normal.

http://www.info.gov.hk/tb_chest/doc/Sili_LTBI_Rxguide.
อ่านเรื่อง Tuberculin skin test เพิ่ม:
 ttp://tbdpc6.blogspot.com/2010/03/question-answer-mycobacterium.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น