วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

1,336. คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการ

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการ
ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อนำโดยแมลง
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ในคู่มือเล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวถึง ลักษณะเชื้อมาลาเรียจากการย้อมสี วิธีมาตรฐานที่ใช้ตรวจหาเชื้อมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการด้วยฟิล์มเลือดคือ การตรวจฟิล์มเลือดแบบฟิล์มหนาและฟิล์มบาง รวมถึงการควบคุมคุณภาพโดยการตรวจสอบหรือตรวจสอบซํ้า(checkingrechecking) และการทดสอบความชำนาญ (proficiency testing)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น