วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

1,364. แนวทางการดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง (Hemiplegic Stroke)แบบผสมผสาน

แนวทางการดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง (Hemiplegic Stroke)แบบผสมผสาน
โดยกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
(กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 2553

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจัดเป็นการรักษาแบบองค์รวม โดยอาศัยทีมสหวิชาชีพด้านต่างๆ มีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความพิการเหลือน้อยที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้ผู้ป่วยจะยังมีความพิการหลงเหลืออยู่ ในหนังสือเล่มนี้ ผู้จัดได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะในปัญหาภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการฟื้นฟูหลากหลายทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันด้านร่างกายและด้านจิตใจ รวมทั้งการแพทย์ทางเลือก และพบว่าปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างถูกต้อง คณะผู้จัดทาจึงได้รวบรวมข้อมูลไว้โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถนาไปใช้ในการดูแลรักษาและให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้อย่างถูกต้อง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และลดภาระต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น