วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

1,356. Diagnosis and treatment streptococcal Pharyngitis

การจะวินิฉัยคออักเสบเฉียบพลันจาก Group A beta-hemolytic streptococcus (GABHS) สามารถใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเพื่อให้การวินิจฉัยมีความถูกต้อง เป็นการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างเหมาะสม ลดค่าใช้จ่าย ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา โดยการใช้ Modified centor score ซึ่งเป็นการใช้ลักษณะทางคลินิกเพื่อประเมินออกมาเป็นระดับคะแนน โดยวิธีการนี้ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
-คะแนน 0 หรือติดลบ จะมีความเสี่ยง1 - 2.5%
-คะแนน 1 จะมีความเสี่ยง 5 - 10%
-คะแนน 2 จะมีความเสี่ยง 11 - 17%
-คะแนน 3 จะมีความเสี่ยง 28 - 35%
-คะแนน 4 หรือมากกว่าจะมีความเสี่ยง 51 - 53%

-โดยถ้าคะแนน 0 หรือติดลบ ไม่ต้องทำการสืบค้นเพิ่มเติมและไม่ต้องให้ยาปฎิชีวนะ
-ถ้าคะแนน 1 - 3 ให้ทำ Throat swab culture หรือ  rapid antigen detection testing (RADT) ถ้าให้ผลบวกก็จะให้ยาปฎิชีวนะ
-คะแนน 4 หรือมากกว่าพิจารณาให้ยาปฎิชีวนะได้เลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น