วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

1,325. Drug-resistant epilepsy

Drug-resistant epilepsy
Review article
Current concepts
N Engl J Med   September 8, 2011

ประชากรกว่าห้าสิบล้านคนจากทั่วโลกเป็นโรคลมชัก และมีจำนวนระหว่าง 16 - 51 คนที่เกิดโรคลมชักใหม่ต่อ 100,000 ประชากร/ปี จากการศึกษาในชุมชนที่อยู่ทางภาคใต้ของฝรั่งเศสคาดว่ามีการเพิ่มขึ้นถึง 22.5% ของการดื้อต่อยาในผู้ป่วยโรคลมชัก
การดื้อต่อยาในผู้ป่วยโรคลมชักจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เร็วขึ้น การบาดเจ็บ ความผิดปกติทางด้านจิตใจ-สังคม และการลดคุณภาพชีวิต
จึงได้ทำการทบทวนเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดในเรื่องความเข้าใจเรื่องการดื้อยาและการดูแลรักษาโรคลมชัก โดยมีการจัดลำดับความมีน้ำหนักของหลักฐานสำหรับการดูแลรักษาจาก class I (สูงสุด) - IV (ต่ำสุด) โดยสอดคล้องไปกับแนวทางการดูแลรักษาของ American Academy of Neurology
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
Definition and Clinical Risk Factors
Hypothesized Mechanisms
Failure of Drugs to Reach Their Targets
Alteration of Drug Targets
Drugs Missing the Real Targets
Principles of Management
  -Ruling Out Pseudoresistance
  -General Approach
  -Combination Therapy
  -Latest Developments in Drug Therapy
  -Nondrug Therapy
New and Emerging Therapies
Complementary and Alternative Therapies
Source Informationไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น