วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

1,361. Treating smokers in the health care setting

Treating smokers in the health care setting
Clinical practice
Engl J Med   September 29, 2011

ปัจจุบันคนที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะสูบน้อยลงกว่าเดิม อย่างไรก็ตามอันตรายที่เกิดขึ้นอาจจไม่ะลดลงตามไปด้วย โดยดัชนีทางชีวเคมีของความเข้มของการสูบบุหรี่ยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าลดลง
   ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่หนักที่ลดการสูบลงอย่างมีนัยสำคัญ (เช่นการลด 50% จากเดิมที่เคยสูบ 15 มวนหรือมากกว่า) อัตราของกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จะยังคงใกล้เคียงกันกันผู้ที่สูบบุหรี่หนักอย่างต่อเนื่องและมากกว่าในกลุ่มผู้ที่เลิกสูบบุหรี่
   มากกว่า 30% ของผู้ที่เสียชีวิตจากมะเร็ง, 90% ของผู้ที่เป็น COPD และ 30% ของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ และบุหรี่ยังมีผลต่อค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพอื่นดัวย(เช่น ทำให้แผลหายช้า)
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
  -Identifying Smokers in the Health Care Setting
  -Motivating the Unwilling Patient
  -Evidence-Based Treatments for the Willing Patient
      Counseling
      Medications
  -Treatment Use and Adherence
  -Clinical Steps for Successful Smoking Cessation
  -Health Care Systems Approaches
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1101512

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น