วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

1,343. แนวทางการรักษาโรคลมชักสำหรับแพทย์

แนวทางการรักษาโรคลมชักสำหรับแพทย์
Clinical Practice Guidelines for epilepsy

สถาบันประสาทวิทยาได้ปรับปรุงแนวทางรักษาโรคลมชักสำหรับแพทย์ขึ้นอีกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือ จากสถาบันทางการแพทย์และองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ต่างๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แพทย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น