วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

791. Post-stenotic aortic dilatation in aortic stenosis

ชาย 54 ปี ปกติดี พบมี SEM grade 3 ฟังชัดที่สุดที่ right upper sternal border, EKG มี LVH, CXR เป็นดังนี้ ใครจะช่วยอ่าน CXRและให้การวินิจฉัยครับ
จาก CXR พบมีหัวใจโตเล็กน้อย และมีการโตของ Ascending aorta (ลูกศรแดง) เมื่อดูจาก Echo พบมี การขยายตัวของ ascending aorta จริง (กว้าง 4.43 ซม.) โดยเป็นต่อมาจากการที่มีลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบ ซึ่งจะพบลักษณะลิ้นที่หนาและใน short axis view (รูปล่างสุด) นี้มองไม่เห็นรูเปิดของลิ้นที่ชัดเจนจึงไม่สามารถวัดขนาดของรูเปิดได้


Post-stenotic aortic dilatation สามารถพบได้ใน Aortic stenosis(AS)และ/หรือ aortic regurgitation (AR), haemodynamically normal bicuspid aortic valve (BAV) และภายหลัง aortic valve replacement (AVR) และอาจจะไม่สัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของลิ้นที่ตีบ  ascending aorta ที่ขนาดกว้างมากกว่า 4.0 ซม. ถึอว่ามีการขยายตัว  (dilatation) และพบว่าอัตราการขยายตัวมักมากว่า  0.3 ซม.ต่อปี  ซึ่งการขยายขนาดของascending aorta อาจก่อให้เกิด  aortic dissection หรือ rupture ซึ่งเป็นภาวะที่จะทำให้เสียชีวิตได้

 Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1464384/

1 ความคิดเห็น: