วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

764. Hyperlipidemia with diabetes mellitus and hypertension

หญิง 61 ปี เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผล lipid profile เป็นดังนี้ จะเลือกยาเพื่อรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงอย่างไร

 ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานถีอได้ว่ามีความเสี่ยงเทียบเท่ากับการที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ต้องให้การป้องกันแบบทุติยภูมิ โดยมีเป้าหมายคือ LDL-C น้อยกว่า 100 มก./ดล. ระดับ TG น้อยกว่า 150 มก./ดล. ระดับ HDL-C มากกว่าหรือเท่ากับ 40 มก./ดล. และควรมีอัตราส่วน LDL-C/HDL-C น้อยกว่า 2.5 หรือ TC/HDL-C น้อยกว่า 3.5


การเลือกยาตามลักษณะความผิดปกติของไขมันทำดังนี้
โคเลสเตอรอลสูงอย่างเดียว
First choice                  
   -HMGCoAR inhibitor
Second choice                
   -Bile acid sequestrant        
   -Fibric acid derivative
   -Nicotinic acid หรือ analogue
   -Probucol
โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูง
 โคเลสเตอรอลสูงกว่า
   -HMGCoAR inhibitor
ไตรกลีเซอไรด์สูงกว่า
  -Fibric acid derivative
  -Nicotinic acid หรือ analogue
ไตรกลีเซอไรด์สูงอย่างเดียว
  -Fibric acid derivative
  -Nicotinic acid หรือ analogue

หมายเหตุ: แต่ในกรณีที่ไตรกลีเซอไรด์สูงกว่า 200 มก./ดล. ให้ใช้ระดับ non HDL-C เป็นเป้าหมายรองจาก LDL-C โดยเป้าหมายของ non HDL-C จะมีค่ามากกว่า LDL-C 30 มก./ดล. ในทุกกรณี ซึ่งระดับ non-HDL-C คือค่า total cholesterol ลบด้วย HDL-C

Ref: - หนังสือ Clinical practice guideline ทางอายุรกรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-http://www.rcpt.org/guidelines/15-hyperlipidemia.pdf
-http://www.anamai.moph.go.th/occmed/hburee/lipidguideline.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น