วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,386. คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

คู่มือนี้ นำเสนอกระบวนการ เทคนิคการให้การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีโดยให้ความสำคัญในความสามารถ ของมนุษย์ผ่านกระบวนการปรึกษา ช่วยทำให้จิตใจกลับสู่ภาวะสมดุลผ่อนคลาย มีอารมณ์เชิงบวก ส่งผลให้สมองทำงานได้ดีขึ้น นำไปสู่ การเรียนรู้และเข้าใจในพฤติกรรมเสี่ยงสามารถเห็นเป้าหมายที่ต้องการของตนเอง และเกิดความตระหนักถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จนเกิดความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นด้วยความต้องการของตนเองอย่างแท้จริงพร้อมมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ปลอดภัยได้


Download: http://203.155.220.217/aids/new_aids%5Cd_behave.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น