วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,399. แนวทางการให้ยาเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)

กรมควบคุมโรค ขอแจ้งข้อมูลเชิงวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
 
๑. การให้ยา Doxycyclin ป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส ๒๐๐ มิลลิกรัมสัปดาห์ละครั้ง สามารถป้องกันโรคได้ แต่ข้อมูลยืนยันประสิทธิภาพของยาดังกล่าวยังมีขีดจำกัด ดังนั้น การให้ยาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งเท่านั้น
๒. การให้ยาดังกล่าวสามารถให้ในบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคสูง เช่น บุคคลที่มีบาดแผลที่ผิวหนังและสัมผัสกับน้ำอุทกภัย บุคคลที่ไม่มีบาดแผลที่ผิวหนังแต่สัมผัสกับน้ำอุทุกภัยเป็นเวลานานดังกรณี สัมผัสน้ำเกิน ๖ ชั่วโมงขึ้นไป
๓. บุคคลที่สมัครใจรับยาดังกล่าวจะต้องได้รับทราบข้อมูลว่ายาดังกล่าว ไม่สามารถป้องกันโรคได้ ๑๐๐ % ดังนั้นถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ให้พบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้การวินิจฉัยโรคหรือดูแลรักษาต่อไป
๔. บุคคลที่ได้รับยาดังกล่าวจะต้องได้รับการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ อย่างน้อย ๔ สัปดาห์หลังได้รับยาครั้งสุดท้าย
๕. บุคคลที่ได้รับยาจะต้องไม่ละเลยการป้องกันตนเองจากโรคฉี่หนูด้วยวิธีอื่นๆ เช่น หลีกเลี่ยงให้บาดแผลสัมผัสกับน้ำอุทกภัย เป็นต้น
๖. บุคคลที่มีข้อห้ามในการให้ยา Doxycyclin ไม่ควรรับยาและต้องได้รับข้อมูลการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส ด้วยวิธีอื่นๆ


ข้อมูลจาก
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ พิษณุโลก
เว็ปไซต6 http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น