วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,402. แนวทางการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ
(Guide to Develop Clinical Practice Guidelines )
เกือบทุกคนคงต้องใช้แนวทางเวชปฏิบัติ หรืออาจจะต้องพัฒนาเพื่อใช้ในหน่วยงาน ลองมาดูแนวทางการพัฒนานี้ อาจจะทำให้การพัฒนาทำได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ...

มีคำแนะนำที่เหมาะสมกับบริบทการบริการสาธารณสุขในแต่ละระดับของประเทศ
แนวทางเวชปฏิบัติจึงเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยเพิ่มคุณภาพในการบริบาลสุขภาพ โดยเป็นการให้ข้อมูลแก่บุคลากรสุขภาพ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการบริบาลสุขภาพด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจคัดกรอง การตรวจวินิจฉัย การบำบัดรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทำให้การบริบาลสุขภาพผู้ป่วยและประชากรในภาพรวมมีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ง่าย นอกจากนี้ยังช่วย ในการตัดสินใจในการใช้งบประมาณในระดับต่างๆ ของประเทศด้วย
คู่มือการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้ จัดทำเพื่อเป็นแนวทางให้แก่อายุรแพทย์ รวมถึงบุคลากรสุขภาพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งรวมทั้ง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ “แนวทางเวชปฏิบัติ” เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคาดหวังว่าแนวทางทางการแพทย์ ที่ดีจะช่วยให้การบริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวไทยดีขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น