วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,858 การรักษา esophageal varices bleeding

วันนี้พบภาวะเลือดออกจากหลอดเลือดโป่งขอดที่หลอดอาหาร จึงสรุปไว้เบื่องต้นดังนี้

ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้การรักษาเพื่อหยุดการสูญเสียเลือดอย่างรวดเร็ว รักษาระดับเลือดในร่างกาย แก้ไขความผิดปกติของการแข็งตัวที่กระตุ้นจากโรคตับแข็งและการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม (มักเป็น quinolone หรือ ceftriaxone เนื่องจากการติดเชื้อโดยแกรมลบที่มีร่วมด้วยหรือเป็นตัวกระตุ้น)
-ถ้ามีเลือดออกรุนแรงควรใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจเพื่่อกันกันเลือดเข้าสู่ทางเดินหายใจ-ปอด
-ส่องกล้อง (endoscope) เพื่อฉีดสารที่ทำให้เกิดการอุดตันหลอดเลือด (sclerotherapy) หรือการผูกหรือรัดด้วยยาง (variceal ligation หรือ banding)
-ถ้ายังไม่สามารถหยุดเลือดได้ อาจใช้การกดด้วยบอลลูน (balloon tamponade) โดย Sengstaken-Blakemore tube
-การใช้ยาเพื่อให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือด (vasoconstriction) เช่น octreotide หรือ vasopressin.
-ถ้ายังไม่สามารถหยุดเลือดได้ การทำ portocaval shunts หรือการผ่าตัดเพื่อตัดหลอดอาหารออกแุบบฉุกเฉินจะเป็นการรักษาทางเลือก
-ส่วนการรักษาภาวะ  portal hypertension ได้แก่  transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) หรือ distal splenorenal shunt procedure หรือ liver transplantation แต่พบน้อยมากที่จะต้องทำและเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยง
-เมื่อเลือดหยุดแล้ว พิจารณายากลุ่ม  non-selective beta-blockers เพื่อลดความดันในหลอดเลือดที่โป่งขด ที่นิยมใช้กันบ่อยๆ ได้แก่ propranolol และ nadolol ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการมีเลือดออกได้ 45-50%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น