วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,835 การตรวจภาวะตับ ม้ามโตจากอัลตร้าซาวด์

การมีตับโต (hepatomegaly) 
1. Contour ไม่เรียบ มี localize hump
2. ตับยื่นพ้น costal edge ที่ right axillary line
3. Left lobe หนากว่าค่าปกติซึ่งวัดที่ตำแหน่งหน้าต่อ aorta ค่าปกติคือ 2.1-10.7 ซม.
หรือการวัดที่ mid clavicular line ( cranio caudal )
น้อยกว่า 13.0 ซม. ปกติ
13.0 ซม. - 15.0.ซม. ก้ำกึ่ง
มากกว่า15.0 ซม. ตับโต
4. Angle sign วัด margin angle ได้เกินขนาดปกติ หรือกลายเป็นรูปมนไม่แหลม
การมีม้ามโต (splenomegaly) 
สามารถตรวจได้จากหลายระนาบ
1. AP diameter ไม่ควรมากกว่า 12 ซม.
2. Transverse diameter ไม่ควรมากกว่า 8 ซม.
3. Craniocaudal lenght ไม่ควรมากกว่า 14 ซม.
ถ้าค่าใดค่าหนึ่งมากกว่า 2 ซม. จากค่าข้างต้นจะถือว่ามีม้ามโต

Ref: หนังสือการตรวจโรคด้วยคลื่นความถี่สูง ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://www.iradix.in/forum/15-ultrasound-/3126-criteria-for-hepatomegaly-and-splenomegaly.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น