วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,866 เกณฑ์การวินิจฉัย Alzheimer's Disease (AD) ของ DSM-IV-TR


A. มีความบกพร่องของกระบวนการรับรู้หลายด้านซึ่งแสดงออกโดยความบกพร่องด้านความจำและอย่างน้อยอีก 1 ด้านดังนี้
-Aphasia ( ความผิดปกติด้านภาษา )
-Apraxia ( บกพร่องในการประกอบกิจกรรมถึงแม้ความสามารถในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อปกติ )
-Agnosia ( ไม่สามารถจำหรือรู้จักสิ่งต่างๆ แม้จะมีประสาทรับรู้ปกติ )
-Dsturbances in executive functioning  (ความผิดปกติในความสามารถด้านการบริหารจัดการเช่น การวางแผน การประมวล การวางลำดับ การคิดเชิงนามธรรม)
B. ความบกพร่องของกระบวนการรับรู้ก่อให้เกิดการลดลงของความสามารถซึ่งส่งผลต่อทางด้านสังคม หรือการงาน
C. การดำเนินของโรคเริ่มอย่างช้าๆ และเสื่อมลงอย่างต่อเนื่อง
D. ความบกพร่งของการรับรู้ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพของระบบประสาทส่วนกลาง, โรคที่ส่งผลต่อร่างกายทั่วไป หรือเกิดจากยา-สารบางอย่างซึ่งทราบแล้วว่าเป็นสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำและกระบวนการรับรู้
E. ความผิดปกตินี้ไม่ได้อธิบายด้วยสาเหตุอื่นทางด้านจิตเวชที่เข้าได้มากกว่า
เพิ่มเติม
DSM-IV-TR หมายถึง The Forth Edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Text Revision

Ref: http://www.medicalcriteria.com/criteria/neuro_alzheimer.htm
http://www.ramamental.com/noncat/diagnosis/#27

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น