วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,826 Family history increases the risk for hepatocellular carcinoma

Journal watch
เป็นที่รู้ทราบกันว่าปัจจัยของมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma (HCC) ได้แก่ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C, ตับแข็ง, อายุที่มากขึ้น การดื่มสุราหนัก การสูบบุหรี่และการได้รับสารอะฟลาท็อกซิน (aflatoxin)
ประวัติครอบครัวของมะเร็งตับนี้ได้รับการอธิบายว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของ HCC แต่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาของผู้ป่วยในเอเชีย ซึ่งขณะนี้ผู้ศึกษาวิจัยสำรวจความสัมพันธ์ที่เป็นไปโดยเป็นการศึกษาแบบ case-controlของผู้ป่วยในประเทศอิตาลี
โดยผู้เข้าร่วมศึกษาเป็นผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลจำนวน 229 คนซึ่งเป็น HCC และ 431 คนที่เป็นกลุ่มควบคุมซึ่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลโดยมีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นเดียวกัน เป็นผู้ที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ไม่ใช่มะเร็ง โดย HCC ได้รับการวินิจฉัยโดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยมาตรฐาน ซึ่งได้รับการยืนยันจากการตรวจเนื้อเยื่อหรือเซลวิทยาจำนวน 78 %
ตัวอย่างเลือดและการตอบแบบสอบถามมาตรฐานได้จากผู้ป่วยในระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล ประวัติครอบครัวของโรคมะเร็งตับคือการที่มีญาติสายตรงตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปที่เป็น HCC และมีความเสี่ยงจาก family history score (FHscore)
ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มีการรายงานประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งตับมีความเสี่ยงเกือบ 2.5 เท่าสำหรับการเกิด HCC มากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติครอบครัว หลังจากการปรับตัวแปรสำหรับข้อมูลด้านประชากร นิสัยการสูบบุหรี่และโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส (odds ratio, 2.38; ช่วงความเชื่อมั่น 95%, 1.01-5.58)
ในทำนองเดียวกัน ความเสี่ยงสำหรับ HCC สูงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงจาก FHscore (OR, 3.87) หรือ ที่มีความเสี่ยงต่ำ / กลางจาก FHscore (OR, 1.42) ซึ่งมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยมากจาก FHscore มี (P for trend, 0.02)
ในหัวข้อความคิดเห็นกล่าวไว้ว่า ผลพบว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าสำหรับเกิด HCC ในผู้ป่วยที่มีประวัติครอบครัวของโรคมะเร็งตับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผลการวิจัยก่อนหน้านี้ในประชากรเอเชีย การค้นพบนี้ทำให้แพทย์มีข้อมูลที่สำคัญสำหรับการให้คำปรึกษาดูแลแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับเรื้อรัง

Ref: http://gastroenterology.jwatch.org/cgi/content/full/2012/601/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น