วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,825 แนวทางการดําเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจําปี พ.ศ. 2555

แนวทางการดําเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจําปี พ.ศ. 2555 ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ไว้ดังนี้
1 บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และไข้หวัดนก (H5N1) ซึ่งบุคลากร
กลุ่มนี้อาจเป็นผู้แพร่โรคต่อไปยังผู้มีความเสี่ยงต่อโรคสูง และ/หรือเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาลและไข้หวัดนกพร้อมๆ กัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนกได้
ได้แก่
1.1 แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาลทั้งที่ทำงานในหอผู้ป่วย และตึก
ผู้ป่วยนอก รวมถึงนักศึกษาฝึกงานในแต่ละวิชาชีพ
1.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำหน้าที่ในการสอบสวนควบคุมโรค
1.3 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทำลายซากสัตว์ปีก และสัตว์อื่นที่สงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก
(H5N1)
1.4 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
2 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด) ได้แก่
2.1 บุคคลอายุ๒ ปีขึ้นไป ถึง ๖๕ ปี ที่มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ
หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
2.2 บุคคลที่มีอายุ๖๕ ปีขึ้นไป ทุกคน
3 บุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกำหนด ได้แก่
3.1 หญิงมีครรภ์ อายุ4 เดือนขึ้นไป *
3.2 บุคคลโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า ๓๕ กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร)
3.3 ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
3.4 เด็กอายุ๖ เดือน ถึง ๒ ปีทุกคน
3.5 ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้วัคซีนกับกลุ่มเป้าหมายให้พิจาณาตามลำดับที่กล่าวมาข้างต้น

( * โดยในปี พ.ศ.2555 ได้กำหนดให้บริการวัคซีนแก่หญิงมีครรภ์ ตั้งแต่อายุครรภ์4 เดือนขึ้นไป เนื่องจากมีข้อมูลการศึกษาวิจัย พบว่าการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของหญิงมีครรภ์และเด็กในครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อลดอัตราการป่วยของหญิงมีครรภ์และเด็กในครรภ์ให้ได้คลอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรให้วัคซีนตั้งแต่ช่วงอายุครรภ์4 เดือนขึ้นไป)
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2555


Ref: http://thaigcd.ddc.moph.go.th/uploads/pdf/pat%202/Flu%20guide%2055.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น