วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,869 แบบวัดความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง ภาคภาษาไทย (NIHSS-T)

มีการศึกษาเพื่อดูความเที่ยงตรงของแบบวัดความรุนแรงโรคหลอดเลือดสมอง National Institute of Health Stroke Scale ภาคภาษาไทย (NIHSS-T)
(โดย ยงชัย นิละนนท์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์, สงคราม โชติกอนุชิต, จุลจักร ลิ่มศรีวิไล, ลัลธริตาเจริญพงษ์, นภาพร แย้มแก้ว, นิรมล ลิรัฐพงค์, พรพิมล อันประเสริฐพร, จุฬาลักษณ์ โกมลตรี, นาราพร ประยูรวิวัฒน์, นิพนธ์ พวงวรินทร์)
ซึ่ง National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) เป็นแบบวัดความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง
ที่ได้รับการศึกษาความเที่ยงตรงและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ในประเทศไทยยังไม่มี NIHSS ภาคภาษาไทยโดยได้ดัดแปลงและศึกษาความเที่ยงตรงของแบบวัดภาคภาษาไทย (NIHSS-T) ตามคำแนะนำของ International Quality ofLife Assessment Project Group โดยมีการแปลย้อนไปและกลับของสองภาษาจากนั้นทำการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบวัดโดยเปรียบเทียบคะแนน NIHSS-T กับปริมาตรเนื้อสมองที่ขาดเลือด ซึ่งวัดจากภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองขณะแรกรับ และความพิการที่ 3 เดือนด้วย modified Rankin Scale (mRS) ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินด้วย NIHSS-T จากบุคคลากรทางการแพทย์ 3 กลุ่มคือ แพทย์เฟลโลว์ระบบประสาท2 คน แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ 2 คน และพยาบาลประจำหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2 คนจากนั้นวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยของ NIHSS-T จากผู้ประเมินทุกคน
ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันเข้าร่วมการศึกษา 32 คนอายุเฉลี่ย + ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 64.53 + 14.97 ปี เพศชายร้อยละ 71.9 ค่าเฉลี่ยคะแนน NIHSS-T +ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.49 + 7.02 ความเชื่อมั่นของแบบวัดในผู้ประเมินคนเดียวกัน (Intra-observer reliability) คำนวณจาก Intra-class correlation (ICC) เท่ากับ 0.98, 0.98, 0.96, 0.98, 0.90 และ 0.98 สำหรับแพทย์เฟลโลว์ระบบประสาท, แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และพยาบาลประจำหอผู้ป่วย โรคหลอดเลือด สมองตามลำดับ ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-observer reliability) ทั้ง 6 คนคำนวณจาก ICC เท่ากับ 0.99 (0.98, 0.99) ค่าเที่ยงตรงของแบบวัดคำนวณจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficients) ระหว่างคะแนน NIHSS-T กับปริมาตรเนื้อสมองที่ขาดเลือด และระดับความพิการที่ 3 เดือน เท่ากับ 0.53 (p = 0.002) และ 0.69 (p < 0.001) ตามลำดับ
สรุป: แบบวัด NIHSS-T มีค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูงในการประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยไทย โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว


อ้างอิงจาก วิจัยเรื่อง Establishment of the Thai version of National Institute of
Health Stroke Scale (NIHSS) and a Validation Study
http://www.mat.or.th/journal/files/Vol93_Suppl.1_171_2344.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น