วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,846 การให้อินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
อาจให้เป็น basal insulin ร่วมกับยากิน หรือให้ร่วมกับอินซูลินก่อนมื้ออาหาร
โดย basal insulin ได้แก่
1. Intermediate acting insulin คือ NPH ควรฉีด เวลา 21.00-23.00 น.
2. Long acting insulin analog (LAA) คือ insulin glargine และ insulin detemir สามารถฉีด
ตอนเย็นหรือก่อนนอนก็ได้ สำหรับ insulin glargine อาจฉีดก่อนอาหารเช้าหากต้องการ
-ขนาดของ basal insulin เริ่มให้ NPH 0.1 - 0.15 unit/kg/day (ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ลักษณะดื้อ
อินซูลิน ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร มีการติดเชื้อ) และปรับขนาดขึ้น 2-4 ยูนิต ทุก 3-7
วัน จนระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารเช้าได้ตามเป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะดื้อต่อ
อินซูลินมักต้องการอินซูลินขนาดสูงกว่าที่ระบุข้างต้น หากมีปัญหาระดับน้ำตาลต่ำในเลือด
กลางดึกพิจารณาเปลี่ยน NPH เป็น LAA ได้
-การให้อินซูลินตามมื้ออาหารคือให้ RI ก่อนอาหารทุกมื้อ ร่วมกับการให้ basal insulin หรือให้
pre-mixed insulin วันละ 1-2 ครั้ง พิจารณาจากลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย และเป้าหมายใน
การรักษาเป็นรายๆ ไป
-ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ฉีดอินซูลินก่อนนอน ควรมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในตอนเช้าขณะอด
อาหารอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ และปรับขนาดยา ทุก 3-7 วัน ถ้าการควบคุมยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด
ถ้าฉีด RI ก่อนอาหารทุกมื้อ ร่วมกับการให้ basal insulin หรือ pre-mixed insulin วันละ 1-2 ครั้ง ควรตรวจ
ระดับน้ำตาลในเลือดเช่นเดียวกับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 
ต้องเริ่มฉีดอินซูลินตั้งแต่ให้การวินิจฉัยโรค ขนาดอินซูลินเริ่มต้น ประมาณ 0.4-0.6 unit/kg/day การเริ่มให้ใช้ฮิวแมนอินซูลินคือ NPH เป็น basal insulin ฉีดก่อนนอน และฉีด RI ก่อนอาหารทุกมื้อ โดยแบ่งประมาณ 1/4 - 1/3 เป็น basal insulin หรือฉีดฮิวแมนอินซูลินผสมสำเร็จรูปวันละ 2 ครั้ง แบ่งประมาณ 1/3 - 1/2 ฉีดก่อนอาหารมื้อเย็น ปรับขนาดอินซูลินโดย
  #ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหาร < 180 mg/dl ให้เพิ่มขนาดอินซูลิน ครั้งละ 1-2 ยูนิต
  #ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหาร > 180 mg/dl ให้เพิ่มขนาดอินซูลิน ครั้งละ 2-4 ยูนิต
หากมีปัญหาระดับน้ำตาลต่ำในเลือด หรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารไม่ได้ อาจพิจารณาใช้อินซูลินอะนาล็อก

ยังมีแผนภูมิในการปฏิบัติอีก รบกวนอ่านตามลิ้งค์นะครับ

Ref:  แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554
http://www.diabassocthai.org/images/download/aw_cpg.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น