วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,862 Outcomes in cirrhotic patients with variceal bleeding despite primary prophylaxis with a β-blocker

Journal watch
แนวทางปัจจุบันแนะนำให้ผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีหลอดเลือดโป่งขอดที่หลอดอาหารขนาดใหญ่ แต่ยังไม่เกิดการมีเลือดออกควรจะได้รับการป้องกันแบบปฐมภูมิด้วย nonselective β-blocker สำหรับผู้ที่เคยมีเลือดออกถึงแม้จะมีการรักษาดังกล่าวแล้ว การผูกหลอดเลือด (ligation) โดยการส่องกล้องถือเป็นคำแนะนำในป้องกันการเกิดเลือดออกซ้ำ แต่ยังเป็นที่ทราบน้อยเกี่ยวกับผลลัพท์ในระยะยาว
ในการศึกษาแบบ cohort ที่ทำในศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่ง ผู้วิจัยในประเทศสเปนได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคตับแข็งที่เข้ารับการรักษาเนื่องจากการมีเลือดออกเฉียบพลันครั้งแรกจาก หลอดเลือดโป่งขอดที่หลอดอาหาร ในผู้ป่วย 89 คน, โดย 34 คนได้รับการป้องกันแบบปฐมภูมิด้วย nonselective β-blocker (กลุ่มที่ได้ β-blocker ) และ 55 คนไม่ได้ (กลุ่มควบคุม) ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาด้วยการผูกหลอดเลือดโดยส่องกล้องและ nonselective β-blocker การตรวจสอบติดตามกระทำ ณ. เดือนที่1, 3 และ 6 และทุกๆ 6 เดือนจนถึง 2 ปี
อุบัติการณ์ของการเกิดเลือดออกซ้ำสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้ β-blocker กว่ากลุ่มควบคุม (39% ต่อ17%, P <0.01) ในการวิเคราะห์หลายตัวแปร เฉพาะการป้องกันแบบปฐมภูมิที่ให้ nonselective β-blocker (hazard ratio, 2.37; ช่วงความเชื่อมั่น 95%, 1.10-5.11) และการเพิ่มขึ้นของระดับบิลิรูบินในซีรั่ม (สำหรับแต่ละ mg / dL ที่เพิ่มขึ้น : HR, 1.13, 95% CI, 1.06-1.21) เป็นตัวพยากรณ์ที่เป็นอิสระของการมีเลือดออกซ้ำ ความน่าจะเป็นของการอยู่รอดในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายตับในกลุ่ม β-blocker ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม (66% ต่อ 88% p = 0.02)
ในหัวข้อความคิดเห็นกล่าวไว้ว่า ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยที่เคยมีเลือดออกถึงแม้จะให้การป้องกันแบบปฐมภูมิด้วย nonselective β-nonselective ก็จะยังมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการมีเลือดออกซ้ำและการเสียชีวิต และแม้ว่าจะได้รับการรักษาด้วยการส่องกล้องร่วมด้วย บุคคลที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบดั้งเดิมอาจต้องใช้วิธีการรักษาเชิงรุกมากขึ้นเช่น transhepatic portosystemic shunt

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น