วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

694. Pleural effusion (massive)

ชาย 31 ปี เหนื่อยง่าย ไอมา 2 สัปดาห์ PE: left chest: dullness percussion, decrease vocal fremitus and tactile fremitus, decrease breath sound, CXR เป็นดังนี้  คิดถึงอะไรมากที่สุด

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นนะครับ

ผลตรวจร่างกายและ CXR เข้าได้กับ Massive left pleural effusion ได้ตรวจ U/S ต่อพบเป็น massive left pleural effusion with movable fibrin ดังภาพ

1 ความคิดเห็น: