วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

751. Septic shock/suspect

ชาย 63 ปี มีไข้ 3 วัน ตรวจพบ BP 70/40, P 108, T 39.5, RR 28, ตรวจร่างกายอื่นๆ ยังไม่พบสาเหตุของไข้, CBC: WBC 1,700, N 58, L 37, Plt 130,000, Hct 41, BUN 22, Cr 1.67 (Cr. เดิมเมื่อ 3 เดือนก่อน = 1.0) ไม่ตอบlสนองต่อการให้ fluid challenge โดย BP ก็ยังต่ำอยู่ใกล้เคียงเดิม คิดว่าจะเป็น septic shock ได้หรือไม่อย่างไร

Systemic inflammatory response syndrome (SIRS).
พบอย่างน้อย 2 ข้อ ดังนี้
1.Body temperature < 36 °C (97 °F) or > 38 °C (100 °F) (hypothermia or fever).
2.Heart rate > 90 beats per minute (tachycardia).
3.Respiratory rate > 20 breaths per minute or, on blood gas, a PaCO2 less than 32 mm Hg (4.3 kPa) (tachypnea or hypocapnia due to hyperventilation).
4.White blood cell count < 4,000 cells/mm3 or > 12,000 cells/mm3 (< 4 × 109 or > 12 × 109 cells/L), or greater than 10% band forms (immature white blood cells). (leukopenia, leukocytosis, or bandemia).
Sepsis. Defined as SIRS in response to a confirmed infectious process. Infection can be suspected or proven (by culture, stain, or polymerase chain reaction (PCR)), or a clinical syndrome pathognomonic for infection. Specific evidence for infection includes WBCs in normally sterile fluid (such as urine or cerebrospinal fluid (CSF), evidence of a perforated viscus (free air on abdominal x-ray or CT scan, signs of acute peritonitis), abnormal chest x-ray (CXR) consistent with pneumonia (with focal opacification), or petechiae, purpura, or purpura fulminans
Severe sepsis. Defined as sepsis with organ dysfunction, hypoperfusion, or hypotension.
Septic shock. Defined as sepsis with refractory arterial hypotension or hypoperfusion abnormalities in spite of adequate fluid resuscitation. Signs of systemic hypoperfusion may be either end-organ dysfunction or serum lactate greater than 4 mmol/dL. Other signs include oliguria and altered mental status. Patients are defined as having septic shock if they have sepsis plus hypotension after aggressive fluid resuscitation (typically upwards of 6 liters or 40 ml/kg of crystalloid)
ดังนั้นจากข้อมูลของผู้ป่วยพบว่าครบตาม criteria ของ Systemic inflammatory response syndrome (SIRS). และสามารถเป็นลักษณะของ Septic shock ได้ เพียงแต่ต้องยืนยันว่าเป็นขบวนการของการติดเชื้อและหาแหล่งที่มาของการติดเชื้อโดยการตรวจเพิ่มเติม และการตอบสนองต่อการให้สารน้ำโดยการทำ fluid challenge มักไม่ค่อยตอบสนองดีเหมือน hypovolumic shock ส่วนการจะรู้ว่ามี adequate fluid resuscitation ก็คงต้องทำการ monitor ตามความเห็นที่ส่งมา


Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Sepsis

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ29/8/53 21:30

  ไข้ D3 +clinical SIRS คิดถึง septic shock มากที่สุด ส่วนที่ไม่ response ต่อ fluid challenge - ควรประเมิน volume status ว่าพอหรือไม่พิจารณา central line ร่วมกับหาเหตุอื่นของ shock - ดู neck vein enlarge ?

  ตอบลบ
 2. สนครับ31/8/53 23:35

  คิดว่า น่าจะเป็น Criteria ของ septic shock ครับทุกประการ
  ควรมี invasive monitoring+ICU

  ตอบลบ