วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

725. Doxycycline loading dose

เหตุผลที่ต้องให้ยา Doxycycline ขนาดสูง (loading dose) ในช่วงแรกเพราะ

เพื่อให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้นเหนือระดับที่ใช้ในการรักษา(therapeutic level)เร็วขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งปกติจะต้องใช้เวลาประมาณ 4–5 half-life ของยา (half-life ของ doxycycline ประมาณ 18-22 ชั่วโมง แต่บางตำราน้อยกว่านี้)  ดังนั้นอาจใช้เวลาหลายวัน แต่ถ้าให้ loading dose จากหลายๆการศึกษาพบว่าระดับยาจะถึง therapeutic level ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
ขนาดที่ให้ ในวันแรกด้วย 2.2 มก./กก./ครั้ง 2 ครั้ง แล้วตามด้วย 2.2 มก./กก./วัน แบ่งให้วันละ 2 คร้ัง ให้ไปจนกว่าไข้ลงได 2-4 วันหรือย่างน้อยให้รวมท้ังหมด 5-7 วัน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น