วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

750. Polyuria with high protein feeding

หญิง 75 ปี เบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ (diet control), on NG tube feeding (high protein blenderized diet) ไม่ได้ใช้ diuretic drug, มีปัญหา polyuria ผลตรวจพบดังนี้ คิดถึงสาเหตุว่าน่าจะเป็นจากอะไรได้ครับ
Lab: Electrolyte, Ca, albumin: WNL, BUN 26, Cr 0.5, Blood sugar 95 mg%
Serum osm 315 mosm/kg
Urine osm 400 mosm/kg

จากแผนภาพการวินิจฉัยพบว่า urine osmolality มากกว่า 300 mosm/kg เข้าได้กับ solute diuresis เมื่อมาดูในรายละเอียดไม่พบสาเหตุอื่นนอกจาก high protein feeding ดังนั้นจึงคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการมีปัสสาวะมากในผู้ป่วย

1 ความคิดเห็น:

  1. เดาว่าน่าจะเป็น SOLUTE DIURESIS เพราะถ้าเป็น Water diuresis เช่นจาก DI urine osmol น่าจะน้อยกว่า 300 เพราะเสียแต่น้ำ เนื่องจาก ADH น้อยหรือ ดื้อต่อ ADH

    สาเหตุหลัก น่าจะเกิดจาก High protein feeding เพราะ urea acts as the osmotic agent และ Blood sugar แค่ 95 mg% ซึ่งไม่อธิบายถ้าคิดว่า Glucose เป็น osmotic agent

    ตอบลบ