วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

828. Hypokalemia approach

ชาย 46 ปี อ่อนแรงกล้ามเนื้อทั่วทั้งตัวเป็นมากมา 2 วัน ผลตรวจ
Na 139, K 1.1, Cl 96, HCO3 31, BS 117, BUN 21, Cr 1.0, urine K 21.2, Urine osm 411 จากข้อมูลเท่าที่มีคิดว่าสาเหตุของ hypokalemia น่าจะเกิดจาก...

Urine K  มากกว่า 20 mEq/L, คำนวน TTKG ได้ 13.7 แปลผลได้ว่ามี K loss ทางปัสสาวะ เมื่อมาดูตามแผนภาพจะอยู๋ในกลุ่ม variable acid base ซึ่งอาจจะมีสาเหตุดังที่แสดงไว้
กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

Link มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Hypokalemia ที่สมบูรณ์น่าอ่านมากๆ: http://www.jeffmann.net/NeuroGuidemaps/hypokalemia.html

1 ความคิดเห็น:

 1. Renal Loss of K
  Plan รอดู BP // Drugs use // Urine Cl // Patient condition
  Ddx
  Gastric loss
  Diuretics
  Mg 2+ def
  Bartter 's
  Giltelmen 's

  ตอบลบ