วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

834. Renal tubular acidosis

หญิง 69 ปี ไม่มีโรคประจำตัว มาด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งตัว ผลตรวจเป็นดังนี้ คิดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจาก......
Na 131.1, K 2.14, Cl 113, CO2 16.5, Urine K 39.8 mEq/L, Urine pH 6.0

พบมีโปแตสเซียมออกมาในทางปัสสาวะ (renal loss) และพบมี metabolic acidosis โดยมี normal anion gap ซึ่งเป็นลักษณะของ hyperchloremic metabolic acidosis จากประวัติและการตรวจร่างกายน่าจะตัดสาเหตุที่เกิดจาก GI loss และ Chronic hypoventilation ออกไปได้ จึงอยู่ในกลุ่ม renal tubular acidosis การจะแยกว่าเป็น proximal หรือ distal type โดยดูตามแผนภาพต่อ


Ref:http://www.jeffmann.net/NeuroGuidemaps/hypokalemia.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น